Chinese Celebrity List >>>
Yang YangXu KaiZhao Lusi

Zhang Tielin (张铁林) Profile

Zhang Tielin

Zhang Tielin(张铁林), born on June 15, 1957, in Tangshan City, Hebei Province, is an actor, calligrapher, and teacher.

In 1998, he played the role of “Huang Ama( Emperor Qianlong)” in the Qing Dynasty court drama Princess Pearl and became well known to the audience.

In 2001, he formed an “iron triangle” with Zhang Guoli and Wang Gang, starring in the series of costume dramas The Eloquent Ji Xiaolan.

His main works include The Heavenly Sword and Dragon Sabre, Crazy King and General Iron, Red Army Expedition East, etc.

Basic Info

Zhang Tielin

Stage Name: Zhang Tielin
Chinese Name: Zhang Tie Lin / 张铁林
Place of Birth: Tangshan, Hebei, China
Nationality: England
Birthday: June 15, 1957
Zodiac Sign: Gemini
Height: 178cm (5’10”)
Weight: 80kg (176 lbs)
Blood Type: O
Fandom Name: 张大磨叽
Instagram:
Weibo:

Facts

 1. His agent is Zhang Tielin Culture and Art Studio.
 2. Education: he graduated from Beijing Film Academy and National Film and Television School of England.
 3. He believe in Buddhism.
 4. He is the The first dean of the College of Arts of Jinan University.
 5. In 1987, he went to England to study and joined the British nationality ten years later.
 6. In 1987, Zhang Tielin went to England to study, during which he met a British filmmaker of Polish descent because of his work.
 7. A year after their marriage, Zhang Tielin returned to China to develop his career, and the couple eventually parted amicably.
 8. They had a daughter, Zhang Yue, who lives in England with her mother.
 9. Zhang Tielin’s current girlfriend is called Liu Yuwan, they have been in love for 10 years, has not held a wedding.

Drama

 • The Shadow of the Sword(Peng Zhen Shan)(2014)
 • Bo Yi(Bi Zhen Zhong)(2012)
 • Huangmei Drama Master Legendary(Emperor Qian Long)(2012)
 • Mu Gui Ying Takes Command(Emperor Zhenzong)(2012)
 • Peony Pavilion(Main Role)(2012)
 • Red Army Expedition East(Mao Ze Dong)(2012)
 • Inspire the Life(Huo Dun)(2012)
 • Management Marriage(Luo Bing Xun)(2012)
 • Hu Guo Jun Hun Chuan Qi(Zhang Tai Yan)(2011)
 • Water Margin(Marshal Hong)(2011)
 • Zhong Guo 1945 Zhi Chong Qing Feng Yun(Huang Yan Pei)(2011)
 • Black Name List(Liu Zhi Qi)(2011)
 • Bai Nian Wan Xiang(Main Role)(2011)
 • Huang Yanpei(Huang Yan Pei)(2010)
 • New Modern People(Xie Lei Zhen)(2010)
 • Say Yes(Zhang He Ren)(2010)
 • The Eloquent Ji Xiaolan: Season 4(Emperor Qian Long)(2010)
 • Ming Dynasty(Wang Lin Guang)(2007)
 • Da Tang Lotus Garden(Li Bai)(2007)
 • Empress Wu Zetian of China(Li Zhi / Middle Aged)(2007)
 • Fly with Me(Han Kai)(2007)
 • The Story of Zhen Guan(General Luo Yi)(2007)
 • The Great Dunhuang(Governor of Qing Dynasty)(2006)
 • Emerald on the Roof(Ling Xin Fu)(2006)
 • The Legendary Warrior(Li Daozong)(2006)
 • The Eloquent Ji Xiaolan: Season 3(Emperor Qian Long)(2006)
 • Crazy King and General Iron(Emperor Qian Long)(2006)
 • Empress Feng of the Northern Wei Dynasty(Emperor Taiwu of Northern Wei)(2006)
 • Southern Shaolin(Yongzheng Emperor)(2006)
 • Shao Nian Bao Qin Wang(Ye Xu)(2005)
 • Can Jian Zhen Jiang Hu(Yan Kang)(2004)
 • Man Han Quan Xi(Kang Xi)(2004)
 • Cang Hai Bai Nian(Fu Kang’an)(2004)
 • Shen Yi Xia Lu(Xing Shan)(2004)
 • Wu Yue Huai Hua Xiang(Fan Shi Rong)(2004)
 • The Family of Hu in Xi’an(Guest Role)(2004)
 • Miracle Healers(Xing Shan)(2004)
 • Yu Qian Si Bao(Shun Zhi)(2004)
 • Yuan Lai Jiu Shi Ni(Yi Zheng Bang)(2004)
 • 36th Chamber of Southern Shaolin(Yong Zheng)(2004)
 • A Famous Physician Song Lian-Sheng(Shun Zhi)(2004)
 • Assassinator Jing Ke(Lu Bu Wei)(2004)
 • The Eloquent Ji Xiaolan: Season 2(Emperor Qian Long)(2003)
 • Bu Yi Tian Zi(Emperor Qian Long)(2003)
 • Bu Yi Zhi Xian Fan Ru Hua(San Jue Luo)(2003)
 • The Vicissitudes of Life(Fu Si Long)(2003)
 • The Heavenly Sword and Dragon Sabre(Yang Xiao)(2002)
 • Fire General(Emperor Renzong of Song)(2002)
 • The Eloquent Ji Xiaolan: Season 1(Emperor Qian Long)(2002)
 • Taiji Prodigy(General Fei Long)(2002)
 • Book and Sword, Gratitude and Revenge(Yu Wan Ting)(2002)
 • Long Feng Qi Yuan(Hong Li)(2002)
 • Leifeng Pagoda Heroes(Jiajing Emperor)(2002)
 • Wrong Carriage, Right Groom(Emperor)(2001)
 • A Family in the Northeast of China(Guest Role)(2001)
 • Return of Justice Bao(Emperor Renzong of Song)(2000)
 • Hua Mulan(Jade Emperor)(1999)
 • Princess Pearl II(Emperor Qian Long)(1999)
 • Princess Pearl(Emperor Qian Long)(1998)

Film

 • Love Retake(Zhang Dao)(2013)
 • Empire of Silver(Master Kang)(2009)
 • Once Upon a Time in China 5(Xie Si Bao)(1994)
 • The Magic Crane(General Tsao Hung (Chao Song))(1993)
 • Once Upon a Time in China 2(Sun Hong Shan)(1992)

TV Show

 • The Sound: Season 2(2019)
 • The Amazing Race: Season 1(2014)
Popularity
Top Contributer Edit this page
0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *