2022 Chinese Drama List

SING – Qian Zhan(千盏)

Qian Zhan – Official MV

Qian Zhan – Official MV Dance Ver.

Qian Zhan – Dance Practice Video

https://www.youtube.com/watch?v=KCSdkIrUq6Y

Lyrics

qiān zhǎn – SING
Lyricist: lǐ mào yáng (T2o)
Composer: lǐ mào yáng (T2o)
Arranger: jì cuì xī (G-Tracy)
Mixing/Mastering:zhèng zhào lín
Studio: zhōng huáng yīn lè
Gutiar: wáng jì yǔ (Mr.Tear)
Urheen:chén xiǎo xián
Producer: lǐ mào yáng (T2o)
wú yáo :
zuó yè xiǎo lóu yòu dōng fēng
wǎng shì huí shǒu yuè míng zhōng
xī rì jiù mèng
mò rán zhòng shàng xīn tóu
qín yú :
chōu dāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú
jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu
shù mèng gāo gé
qiú zhī zhī yù gèng nóng
lín huì :
zhú mèng zhě dāng chéng fēng fú yáo qù xún qiú
sì yè luò lí zhī tóu piāo líng qù yuǎn yóu
xǔ shī yīn :
zhěng zhuāng dài bēn zǒu
lín háng bú zhī cuò
jǐn yī bēi zhuó jiǔ jìng lí chóu
All members:
háng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu
háng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu
yín zhǎng gē yī qǔ shān shuǐ zài zhòng féng
qín yú :
lín háng qián qiān zhǎn jiǔ
jǔ bēi huì zhì yǒu
xí jiān gōng chóu jiāo cuò
sī xù duō bú bì shuō
wàn qiān xǐ bàn yōu
wú yán jìn zài jiǔ zhōng
jiǎng shēn :
zhú mèng zhě duì jiǔ dāng gē
jìng bēi zhōng rì yuè xīng dòu
hóng huāng yǔ zhòu
yī lù tàn qiú yī lù jìn shōu yǎn móu
chén lì :
zuì yǎn méng lóng dēng gāo lóu
duì jiǔ qǐ wǔ nòng qīng xiù
sān xún guò hòu
liáo liáo jǐ bǐ zuì mò
biān lì :
wàng yǔ zhòu hóng huāng bēn liú
kàn tiān dì qián kūn yōu yōu
nǐ wǒ tóng yóu
jiē sì bǎi gě zhēng liú
jiǎng shēn :
qì wǒ qù zhě zuó rì zhī rì bú kě liú
luàn wǒ xīn zhě jīn rì zhī rì duō fán yōu
wú yáo :
lín háng yī xí jiǔ
qiān bēi mò tíng liú
dài zuì mèng fù xǐng yòu bēn zǒu
All members:
háng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu
háng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu
yín zhǎng gē yī qǔ shān shuǐ zài zhòng féng
xǔ shī yīn :
háng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu
lín huì /xǔ shī yīn :
háng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu
yín zhǎng gē yī qǔ shān shuǐ zài zhòng féng
All members /lín huì :
háng zhě dāng zhī hé yǐ jiě yōu
wéi yǒu qiān zhǎn báo jiǔ
wàng qián lù bǎi zhàng zòng qíng qù piāo yóu
All members /jiǎng shēn :
háng zhě wú wèi fāng gǎn zhú mèng
zòng shǐ wàn zhàng lí chóu
yín zhǎng gē yī qǔ shān shuǐ zài zhòng féng

AD

千盏 – SING女团
词:李懋扬(T2o)
曲:李懋扬(T2o)
编曲:纪粹希(G-Tracy)
混音/母带:郑兆麟(中凰音乐)
录音:中凰音乐
吉他:王霁宇(Mr.Tear)
二胡:辰小弦
制作人:李懋扬(T2o)
吴瑶:
昨夜小楼又东风
往事回首月明中
昔日旧梦
蓦然重上心头
秦瑜:
抽刀断水水更流
举杯销愁愁更愁
束梦高阁
求之之欲更浓
林慧:
逐梦者当乘风扶摇去寻求
似叶落离枝头飘零去远游
许诗茵:
整装待奔走
临行不知措
谨一杯浊酒敬离愁
全员:
行者当知何以解忧
唯有千盏薄酒
望前路百丈纵情去漂游
行者无畏方敢逐梦
纵使万丈离愁
吟长歌一曲山水再重逢
秦瑜:
临行前千盏酒
举杯会挚友
席间觥筹交错
思绪多不必说
万千喜伴忧
无言尽在酒中
蒋申:
逐梦者对酒当歌
敬杯中日月星斗
洪荒宇宙
一路探求一路尽收眼眸
陈丽:
醉眼朦胧登高楼
对酒起舞弄清袖
三巡过后
寥寥几笔醉墨
边丽:
望宇宙洪荒奔流
看天地乾坤悠悠
你我同游
皆似百舸争流
蒋申:
弃我去者昨日之日不可留
乱我心者今日之日多烦忧
吴瑶:
临行一席酒
千杯莫停留
待醉梦复醒又奔走
全员:
行者当知何以解忧
唯有千盏薄酒
望前路百丈纵情去漂游
行者无畏方敢逐梦
纵使万丈离愁
吟长歌一曲山水再重逢
许诗茵:
行者当知何以解忧
唯有千盏薄酒
望前路百丈纵情去漂游
林慧/许诗茵:
行者无畏方敢逐梦
纵使万丈离愁
吟长歌一曲山水再重逢
全员/林慧:
行者当知何以解忧
唯有千盏薄酒
望前路百丈纵情去漂游
全员/蒋申:
行者无畏方敢逐梦
纵使万丈离愁
吟长歌一曲山水再重逢

0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *