Sword Snow Stride – Zhang Ruoyun, Hu Jun, Teresa Li

“Sword Snow Stride” is directed by Song Xiaofei. It stars Zhang Ruoyun, Hu Jun, and Li Gengxi in the lead roles, Gao Weiguang in a special role, Liu Duanduan, Qiu Xinzhi, Tian Xiaojie, Wang Tianchen, Zhang Tian’ai and Li Chun in guest roles, and co-stars Ying Ding Xiaoying, Dong Yan and Liao Huijia.

The drama is adapted from the novel “Knife in the Snow” by Feng Huo Xi Zhu Hou, which tells the story of Xu Fengnian, who grows up to be the King of Northern Liang through trials and tribulations.

Details

Sword Snow Stride

English Title: Sword Snow Stride
Chinese Title: 雪中悍刀行
Genre: Ancient, Costume, Wuxia
Episodes: 50
Director: Song Xiaofei
Writer: Wang Juan
Product Company: Tencent Penguin Pictures, NCM Televission,Nesound International
Broadcast Website: WeTV
Released Date: 2021

Cast

Zhang Ruoyun Zhang Ruoyun as Xu Fengnian
Hu Jun Hu Jun as Xu Xiao
Li Gengxi Teresa Li as Jiang Ni
Vengo Gao Vengo Gao as Chen Zhibao
Crystal Zhang Crystal Zhang as Nangong Pushe

Support Roles

 • Li Chun as Xuan Yuan Qing Feng
 • Wang Xiaochen as Xu Zhihu
 • Liu Duanduan as Zhao Jie
 • Qiu Xinzhi as Li Chungang
 • Tian Xiaojie as Wei Shuyang
 • Wang Tianchen as Zhao Xun
 • Meng Ziyi as Hong Shu
 • Sui Junbo as Pei Nanwei
 • Zhang Yishang as Shu Xiu
 • Du Yuming as Han Diaosi
 • Gao Taiyu as Ning Emei
 • Liu Tianzuo as Chu Lushan
 • Shen Baoping as Wang Zhonglou
 • Tao Hai as Hu Di Lao Kui
 • Wang Tonghui as Cao Changqing
 • Xuan Yan as Chen Xiliang
 • Yang Haoyu as Lao Huang
 • Yu Yang as Zhao Heng
 • Zhang Tianyang as Lu Qiantang
 • Ding Xiaoying as Qing Niao
 • Icey Dong Yan as Princess Sui Zhu
 • Liao Huijia as He He Gu Niang
 • Rong Zishan as Xu Longxiang
 • Han Haolin as Zhao Xuansu

Synopsis

Xu Fengnian, the son of the King of Northern Liang, has finally become a master under the earnest expectation of his father Xu Xiao. Although the road is long and obstructive, he still keeps going through the whole journey of sharpening his sword skills.

Xu Fengnian travels all the way to fight for his mother’s revenge. He is not only continuously improves his own martial arts training but also gathers many martial artists. He eventually becomes the King of Northern Liang.

At the time of the invasion of the North Mang, Xu Fengnian returned to lead the army to fight against the North Mang. By the frame of the court, 300,000 Iron Riders of North Liang were mostly killed and wounded, but they still win the victory, Xu Fengnian finally left the Northen Liang palace and come back to Jiang Hu and live incognito.

0
Spread the love

Responses

Required fields are marked *