2023 Chinese Drama List

Feng Yu Nong, Yan Zhi Luan – Zhang Nan, Wang Yuwen, Sun Yizhou, Zhao Yingbo

Feng Yu Nong, Yan Zhi Luan is a historical romantic drama directed by Wang Wei, starring Zhang Nan, Wang Yuwen, Sun Yizhou, Zhao Yingbo, Liu Meitong, Liu Xuehua, Hong Jiantao, Yang Chaoyue, Liu Min, Du Ruoxi, Chen Zihan, Lu Yanqi, Wang Siyi, Hui Yinghong, Wen Zhengrong, Wang Xichao, Zhao Qing, Huang Xinyao and Zhao Jiamin.

The drama is based on a romantic novel of the same name written by Ni Luo.

Details

Feng Yu Nong, Yan Zhi Luan

English Title: Feng Yu Nong, Yan Zhi Luan
Chinese Title: 风雨浓,胭脂乱
Genre: Historical, Romance
Episodes: 40
Duration:
Director: Wang Wei
Writer: Mu Fei, Ji Chuchen
Producer: Ma Tian
Product Company: Huanyu Entertainment Co., Ltd
Released Date:
Boradcast Website: Youku, China Huanyu Ent. Offical Channel

Cast

Synopsis

In the early years of the Jing Kingdom’s Anping era, when the young emperor was on the throne, the Marquis of Mingde, Zhong Yuqi, and the Prime Minister, Wu Lang, provoked the governors of various states to rebellion, causing warfare and unrest among the people.

In the capital city of Jingzhou, Mo Xi, the niece of official Bai Wentai, and Feng Yao, her daughter are accidentally caught in the conflict…

Spread the love

Responses

Required fields are marked *